สิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องการคลอด ที่ว่าที่คุณแม่ควรรู้

52739
สิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องการคลอด ที่ว่าที่คุณแม่ควรรู้
- Advertisement -

คุณแม่ใกล้คลอดและว่าที่คุณแม่ทั้งหลายควรรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการ ลาคลอด ค่าคลอด ค่าเลี้ยงดูบุตร ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็ดีนะคะ โดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องทำงานจนจะถึงวันคลอดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เรื่องสิทธิต่าง ๆ นี้ควรรู้เอาไว้ เพราะหลังคลอดคุณแม่อาจยุ่งจะไม่มีเวลาศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ได้ค่ะ

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เรื่องการคลอด มีอะไรบ้าง

1.สิทธิการลาคลอด คุณแม่สามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 45 วันจากที่ทำงาน และได้รับเงินจากประกันสังคมอีก 45 วัน การลาคลอด 90 วันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมโดยไม่มีใครมายับยั้งได้ค่ะ

2.คุณแม่จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรในช่วงก่อนคลอดบุตร หรือ หลังคลอดบุตรอย่างเดียวก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิการลาคลอด 90 วัน

3.สิทธิรับเงินค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมได้ 13000 บาท/ครั้ง เบิกได้ 2 ครั้ง คือบุตรคนที่ 1  และ คนที่ 2 แต่ถ้าคุณพ่อเป็นผู้ประกันตนด้วย ก็สามารถใช้สิทธิคนที่ 3 และ คนที่ 4 ได้ สรุป 1 ครอบครัวสามารถใช้สิทธิค่าคลอดเหมาจ่ายได้ 4 ครั้งค่ะ

4.สิทธิรับเงินค่าเลี้ยงดูบุตร เดือนละ 400 บาท และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน  6 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิได้ครั้งละ 2 คน

5.คุณแม่ที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา15 เดือน ก่อนวันคลอดบุตร

เอกสารที่คุณแม่ต้องเตรียมเพื่อใช้สิทธิ ดังนี้

  • แบบสปส.2-01
  • สำเนาสูติบัตรของบุตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนสมรสพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่ บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

เอกสารทั้งหมดนำมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทุกแห่งที่คุณแม่สะดวกค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -